VaccineVialSyringe.jpg

Vaccine in vial with syringe

Photo by Maksym Yemelyanov, ©2017 / 123rf.com